SMLOUVA O DÍLO

Jméno a příjmení
IČ: xxx xxx xxx
se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

Petr Skřivánek
IČ: 674 970 98
se sídlem Za Vodou 885/21, 751 31 Lipník nad Bečvou I – Město
(dále jen „Zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovení webových stránek www.xxxxxxxx.cz a založení webhostingu (dále jen „Stránky“) . Výsledný předmět Smlouvy je určen pro Objednatele.
1.2. Uvedené Stránky budou postaveny na redakčním systému WordPress a budou obsahovat Hlavní stranu (homepage), stranu Naše služby, stranu Reference (s fotogalerií), stranu Partneři, stranu Dotace a kontaktní stranu s kontaktním formulářem. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle čl. 4 této smlouvy.

2. Čas a místo plnění
2.1. Stránky budou zhotoveny a předány u objednatele do 31. 12. 2017. Před konečným předáním projdou Stránky testovacím provozem, aby byly odstraněny nedostatky a chyby.
Přesný termín předání bude upřesněn na základě písemného oznámení Zhotovitele.

3. Povinnosti objednatele
3.1. Objednatel předá Zhotoviteli potřebné podklady a informace do sedmi (7) dní od podpisu této Smlouvy. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodný právě den předání podkladů a informací.
3.2. Bude-li Objednatel v prodlení s předáním podkladů po dobu delší než jeden (1) měsíc ode dne, kdy měl být předán, a nevyhoví-li výzvě Zhotovitele k dodání podkladů do pěti (5) dnů od jejího doručení, bude Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. Povinnosti zhotovitele
4.1. Zhotovitel je povinen zhotovit Stránky podle zadání stanoveného Objednatelem a v dohodnuté lhůtě jej dodat přímo Objednateli.
4.2. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět Smlouvy sám.
4.3. Materiál poskytnutý pro provedení a dodání díla je povinen vrátit spolu při předání díla Objednateli.
4.4. Zhotovitel bude po dobu 12 (dvanácti) měsíců od podpisu Smlouvy zabezpečovat administraci Stránek. Administraci Stránek lze prodloužit jen formou písemného dodatku ke Smlouvě.

5. Cena a způsob placení
5.1. Celková cena za zhotovení Stránek je stanovena částkou xxxx Kč bez DPH.
5.2. Smluvní strany potvrzují, že před podpisem této smlouvy zaplatil Objednatel Zhotoviteli zálohu v celkové výši xxxx Kč.
5.3 Zbývající část ceny ve výši xxxx Kč, bude zaplacena do dvou (2) týdnů po předání díla bez vad a nedodělků.
5.4. Zhotoviteli náleží odměna ve výši xxxx Kč za administraci Stránek po dobu dvanácit (12) měsíců od zhotovení a předání Stránek. Odměna bude splatná vždy měsíčně ve výši xxx Kč, a to vždy nejpozději k poslednímu dni daného účtovaného měsíce.

6. Další ujednání
6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
6.2. Za vady předmětu Smlouvy odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
6.3. Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.
6.4. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si Objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.
7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České repuliky, především zákonem .č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Lipníku nad Bečvou dne 1. 7. 2017

xxxxxx xxxxxxxxxxx                                                                     Petr Skřivánek
Objednatel                                                                                         Zhotovitel

 

Vzor Smlouvy o dílo ke stažení ve Wordu

Stáhnout

Stáhnout

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Info

Nastavení cookie na tomto webu je povoleno. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít